Betingelser

Pkt. I - Indtegning 

Indtegning til Blue Cruise kan kun ske ved online bestilling på www.happybluecruise.dk Endelig registrering er først bindende for Happy Blue Cruise og kunden, når booking er bekræftet og depositum er betalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de alm. betingelser og anførte vilkår.

Pkt. II -  Pris mv. 

Blue Cruise pris omfatter - hvor intet andet er anført – Blue Cruise ophold i den bestilte og bekræftede periode. Opholdet er inkl. helpension dvs. morgenmad, frokost og aftensmad. Drikkevarer er for egen regning og afregnes direkte til besætningen ombord.

Pkt. III - Betaling, prisændringer m.v.

Depositum udgør kr. 50 % af Blue Cruise totalpris. Betaling af restbeløbet skal være os i hænde senest 45 dage før afgang. Ved indtegning senere end 45 dage før afrejsedag skal hele beløbet falde ved bestilling. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har Happy Blue Cruise ret til at annullere rejsen.

Blue Cruise pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Happy Blue Cruise forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag, at foretage  prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.
Hvis brændstofprisen eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v.
Hvis prisen forhøjes mere end 10 % er gæsten berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Happy Blue Cruise umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.
Dersom skatter eller afgifter m.v. som betales til Happy Blue Cruise direkte, og som er indregnet i Blue Cruise pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er Happy Blue Cruise forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,-.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen pr. e-mail.

Pkt. IV - Ændring og afbestilling inden afrejse 

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning 

1) Ændringer 

Hvis kunden efter betaling af depositum ønsker foretaget ændringer sker det efter følgende regler:
Ved ændringer, der meddeles Happy Blue Cruise og bekræftes senest 50 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er Happy Blue Cruise Int. berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 10 %. Administrationsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen.
Ændringer som ovennævnte, som meddeles Happy Blue Cruise og bekræftes senere end 50 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er Happy Blue Cruise berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.
 

2) Afbestilling 

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår:
Ved afbestilling af en Blue Cruise hvortil bekræftelse er udstedt gælder følgende regler;
a) Ved afbestilling senere end 50 dage før den aftalte rejsedag, har Happy Blue Cruise Int. ret til at beregne sig 50 % af Blue Cruise pris.
b) Ved afbestilling senere end 40 dage før den aftalte rejsedag, har Happy Blue Cruise Int. ret til 100 % af det indbetalte beløb.
 

3) Overdragelse af rejsen 

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i Blue Cruise, betales et ændringsgebyr på 10 % af opholdets pris.
 

Pkt. V - Happy Blue Cruise’ pligter og ansvar efter afrejse 

Happy Blue Cruise er forpligtet til at gennemføre Blue Cruise i overensstemmelse med beskrivelsen på www.happybluecruise.com. Happy Blue Cruise forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end  Brlue Cruise. Oplysninger på Happy Blue Cruise hjemmeside er bindende. Happy Blue Cruise kan dog ændre oplysningerne på hjemmesiden inden aftalen indgås, såfremt kunden inden aftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.
Det bemærkes, at Happy Blue Cruise har ret til og uden ansvar at ændre program undervejs, hvis udefra kommende forhold gør det nødvendigt og det ikke kan opfattes som en forringelse af programmet og med passende omhyggelighed kunne have være forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet, (force majeure). Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses ikke som mangler. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at sejl er beskadiget og derfor ikke kan benyttes og at vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen.
Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner.
 

Pkt. VI - Den rejsendes pligter og ansvar 

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for Blue Cruise gennemførelse, som Happy Blue Cruise fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som er fastsat. Grov eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra båden, således at videre ophold må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på egendele, overfor medrejsende eller båden generelt.

Forbehold for trykfejl og ret eventuelle til ændringer. 

Bestil båden nu...

Se kalender med ledige datoer - hurtig tilmelding tilrådes....

Læs mere